Volejbols

AIZPUTĒ

Treneris

Kontaktinforācija

Izglītojamo vecums

Indulis Laškovs

+371 29181660

9 – 11 g.v.,

17 – 19 g.v. (meitenes)

Gints Sedols

+371 29884848

11 - 13 g.v.,

15 – 17 g.v.

Gints Stiere

+371 26020548

12 - 14g.v.,

15 - 17 g.v.

 

GROBIŅĀ

Treneris

Kontaktinforācija

Izglītojamo vecums

Toms Mackars

+371 28367030

10 - 12 g.v. (meitenes);

12 - 14 (meitenes)